Czytania na dziś

Teksty czytań na dziś

Teksty czytań na jutro

Statystyki odwiedzin

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed terminem ślubu. RezerwacjI terminu i godziny ślubu należy dokonywać zdużym wyprzedzeniem. Wymogi administracji państwowej: W USC młoda para składa oświadczenie przed Kierownikiem o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wraz z kompletem odpowiednich dokumentów i tak: panna i kawaler muszą mieć: odpis skróconego aktu urodzenia, dowód osobisty. wdowa, wdowiec: odpis skróconego aktu urodzenia, odpis zgonu małżonka, dowód osobisty. Z obowiązku dostarczenia dokumentów, oczywiście oprócz dowodów osobistych, zwolnieni są mieszkańcy miasta w którym się urodzili i w którym znajduje się USC. Na podstawie przedstawionych dokumentów i złożonego oświadczenia zostaje wydane “Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Prosimy zwrócić uwagę na okres ważności dokumentu konkordatowego!Wymogi administracji kościelnej Młodzi udają się do biura parafialnego i przynoszą: - metrykę chrztu (ważna sześć miesięcy od daty wystawienia) i bierzmowania, - ostatnie świadectwo religii, - świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, - w wypadku ślubu konkordatowego "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Zaświadczenie to, w trzech kopiach, młodzi załatwiają w Urzędzie Stanu Cywilnego. (Jedno zaświadczenie otrzymują młodzi po ślubie, jedno zostaje w dokumentach kościelnych, a jedno parafia miejsca ślubu dostarcza do USC w ciągu 5 dni).
Następnie zostaje spisany protokół kanonicznego badania narzeczonych. Młodzi otrzymują kartki do spowiedzi. (Przystępując do sakramentu małżeństwa narzeczeni zobowiązują się odbyć dwukrotnie dobrą spowiedź. Pierwszą zaraz po zgłoszeniu zapowiedzi. Powinna to być spowiedź z całego życia. Drugą przed ślubem, bowiem małżeństwo katolickie zawiera się w stanie łaski uświęcającej). Jeżeli jedna ze stron jest z innej parafii to otrzymuje podanie do księdza proboszcza o wygłoszenie zapowiedzi i składa je w swojej parafii. Po dwóch niedzielach narzeczony odbiera ze swej parafii zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach i zanosi do parafii, w której narzeczeni załatwiali formalności przedślubne. Około tygodnia po ślubie młodzi małżonkowie zgłaszają się (może to być tylko jeden z nich) z dowodami osobistymi do USC po wstawienie odpowiednich pieczątek, na podstawie których wystąpią o zmianę dowodów osobistych. Odbierają także odpis skrócony aktu małżeństwa.